KONTAKTY

 Peter Belko - Kamenárstvo Aura
Hlavice 1022
023 22 Klokočov
tel: 0944694059
sublitecsk(a)gmail.com

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevadzkovateľ :     Peter Belko - Kamenárstvo Aura , Hlavice 1022,023 22 Klokočov IČO: 52 184 749 ,DIČ: 1123081520

Kontaktné údaje : tel. č. 0944694059, e-mail : sublitecsk@gmail.com

 

1.Všeobecné ustanovenia 

-Kupujúci učinením záväznej objednávky potvdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru poskytnutých predávajúcím. Vzťahy medzi kupujúcím a predávajúcím sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany závazné

-Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

2.Objednanie tovaru a služby 

-Objednávať si môžete pomocou nákupného košíku alebo prípadne e-mailom. Predmet zmluvy je tovar ktorý je uvedení v kúpnej zmluve (objednávke) .

-Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedok  ako sú ( internetové pripojenie,  telefónne hovory) Si hradí kupujúci sám . Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

-Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickéj objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári . Objednávka je zároveň návrhom kupnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva zároveň vzniká samotným dodáním tovaru.

-K uzatvorením kupnej zmluvy sa vyžaduje formálné potvdenie objednávky predávajúcím.

-V jednotlivých, hlavne cenovo náročnějších prípadoch, si predávající vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky , najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujícím.

-Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať si svoje vyplnené údaje, ktoré sú povinné pri vyplňovaní objednávky . 

-Podmienkov platnosti objednávky je vyplnenie povinných údajov a potvrdenie kupujúceho o tom , že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami . Po obdržaní objednávky zašle predavajúci kupujúcemu automatické potvrdenie o prijatí objednávky . Toto potvrdenie sa nepovaźuje za uzavretie zmluvy .Potvrdenie o prijatí objednávky je zaslané na e-mailovú adresu ktorá je uvedená pri objednaní . V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.  Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.  V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.  Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

3.Doprava

-Objednaný tovar  si môžete osobne vyzdvihnúť na adrese:  Hlavice 1022,023 22 Klokočov

-Pri plánovanej osobnej návštevi nás kontaktujte vopred.

-Daľší spôsob  je odoslanie tovaru cez Slovenskú poštu .

-Cenník za poštovné a balné:

-Cena poštovného je 3,90€ pri váhe ktorá presahuje 10kg je cena 5,10€ 

 

4.Platobné podmienky 

-Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

5.Zrušenie objednávky

-Každú objednávku môžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu.

 

6. Reklamácia

-V prípade reklamácie uveďte stručný opis vady, adresu, do ktorej sa tovar má odoslať, číslo objednávky a číslo bankového účtu, na ktorý vrátime reklamáciu, ak bude potvrdená.Reklamované tovary by mali byť zasielané na túto adresu:

 Peter Belko - Kamenárstvo Aura
Hlavice 1022
023 22 Klokočov 

-Obchod neakceptuje korešpondenciu odoslanú na dobierku.

-Tovar bude prevedený prostredníctvom dodávateľa a na základe skúseností znaleckého odborníka bude určená spôsobilosť nároku. Zákazník bude o výsledku znaleckého posudku informovaný na základe listu od výrobcu.Internetový obchod Sublitecsk nezohľadňuje sťažnosti, ktoré: z dôvodu zavinenia zákazníka, ku ktorému došlo pri objednávaní tovarualebo boli mechanicky poškodené buď spôsobené použitím materiálu.Ak je sťažnosť zamietnutá, tovar sa odošle zákazníkovi iba na náklady zákazníka (po predplatení na účet) do 14 dní od dátumu riešenia sťažnosti.Reklamácie sa posúdia do 30 pracovných dní odo dňa, kedy predavajúci obdrží tovar . 

 

7.Ochrana osobných údajov

-Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

-Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

-Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

-Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky

-Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

-Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu

-Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Tieto obchodné podmienky nadobudajú účinosťou dňa  25.1.2019

 
MjVlMjJiYT